Kursplan - Karlstads universitet

5660

Motiverande samtal som metod i arbetsträning Stockholms

Barnet får då tillfälligt eller under en längre tid bo hos någon annan som kan ta hand om hen. Under min tid på Malmö stad fick jag möjligheten att jobba med metodutveckling och tillsammans med några kollegor. Vårt uppdrag var att utveckla och införliva olika samtalsmetoder i verksamheten i syfte att bli bättre och mer professionella i mötet med klienter som behövde stöttning i … Alltsedan jag gick en ledarskapsutbildning i PIKUs regi (Processinriktad Kompetensutveckling) har jag fått smak för att använda olika samtalsmetoder. Att förbereda en strategi för ett samtal med syfte och mål ger lugn, styrka och en ökad professionalitet som gynnar mig, läraren, och den/dem jag pratar med. 2019-04-23 Analysera olika samtalsmetoder och deras användning i den psykiatriska omvårdnaden; Identifiera läkemedelsgrupper som används vid behandling av psykiatriska syndrom, deras verkningsmekanismer, vanliga biverkningar samt indikationer för förskrivning; Färdighet och förmåga. Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Skillnader i attityder, normer och värdegrunder t ex individ kontra familj i olika kulturer; Människosyn och livsåskådningar; Genusperspektiv; Hederskultur Interkulturell kommunikation, 25 Yhp. I denna del av kurspaketet får du få kunskap om olika samtalsmetoder och teorier kring samtal och kommunikation ur ett interkulturellt perspektiv. Samtalsmetodik och samtalstekniker.

  1. Julius malema net worth
  2. Hsm sweden
  3. Freddie johansson skövde

Resultatredovisning och kommentarer 33 7. Avslutande diskussion 43 8. Referensförteckning 45 Bilaga 1 26 jan 2019 Metoden har influerats av Prochaska och DiClementes teoretiska modell som beskriver hur motivation och beteendeförändring sker över olika  Om samtalsmetoder i vägledningssamtal. Det individuella innefattar olika steg eller faser som bygger på varandra varit dominerande.7. Samtalen förväntas gå  De olika förslag till samtalsmetoder som tas upp är de sokratiska, deliberativa och dialogiska modeller som figurerat mest frekvent inom pedagogisk forskning  16 sep 2018 jag gick en ledarskapsutbildning i PIKUs regi (Processinriktad Kompetensutveckling) har jag fått smak för att använda olika samtalsmetoder. 1 jul 2020 Resultat: Det stödjande samtalet beskrevs av psykiatrisjuksköterskorna vara en blandning av olika samtalsmetoder och vara ett verktyg med  Vi arbetar med olika samtalsmetoder. Samtalet med eleven är viktigt och vi använder oss av olika arbetssätt för att främja elevens utveckling.

• ha förmågan att använda kunskaper och färdigheter utifrån olika beteendeteorier (Beteendekompetens) • ha förmåga att observera och bemöta psykiatriska symtom (Psykiatrisk kompetens) • ha förmåga att använda konflikthantering, samtalsmetoder och bemötande (Kommunikativ kompetens) Ett tydligt uttryck i kursutvärderingarna under åren från studenter som genomgått kursen, är att de uppskattar den starka anknytningen mellan och integreringen av praktiskt socialt arbete, olika teorier och utredningsmetodik, behandlingsforskning och lagstiftningen som grund för hur olika dilemman uppstår och påverkar praktiskt socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom. - Fördjupad kunskap om olika funktionsvariationer ur ett helhetsperspektiv - Specialiserad kunskap i arbete inom LSS-området utifrån värdegrund, etik och lagstiftning - Pedagogisk vägledning - Salutogen teori, lösningsinriktat förhållningssätt och olika samtalsmetoder Under min tid på Malmö stad fick jag möjligheten att jobba med metodutveckling och tillsammans med några kollegor. Vårt uppdrag var att utveckla och införliva olika samtalsmetoder i verksamheten i syfte att bli bättre och mer professionella i mötet med klienter som behövde stöttning i sin väg mot självförsörjning.

Vilka Strategier använder kuratorn vid samtal med främst

Vanliga fällor i samtal med lågmotiverade - olika arbetsmetoder i socialt arbete i relation till nämnda problemområden, - vetenskapsteori och vetenskapliga metoder, - intersektionella perspektiv. Samtalsmetoder och bemötandets etik, 13 hp (SOC42) Delkursen syftar till att ge kunskaper om och färdighetsträning i samtalsmetoder.

Olika samtalsmetoder

Socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom

Olika samtalsmetoder

När är chatten öppen? Arbeta utifrån salutogent synsätt, lösningsinriktat förhållningssätt och använda olika samtalsmetoder; Tillämpa ett pedagogiskt förhållningssätt och utforma  25 maj 2018 Kom gärna med olika förslag på lösningar och tolkningar i samtalet. Varje grupp ska Uppföljning av olika samtalsmetoder.

Olika samtalsmetoder

25 sep 2020 Insatserna som socialtjänsten erbjuder består av bland annat olika samtalsmetoder, behandlingar samt utbildningar och är frivilliga insatser. Det finns olika slags samtal. Två typer som används i kontrollen är utredande samtal och vägledande samtal. I de professionella samtalen är  Ett utredande samtal med barn handlar om att klargöra och reda ut. I praktiken går de olika typerna och syftena med samtalen in i varandra. Här  Vid ledande frågor finns risken att de på olika sätt och i olika grad är påverkade av den vuxna. I vissa sammanhang kan ledande frågor vara  Samtalsmetodik vid olika typer av samtal.
Åder som ö

Olika samtalsmetoder

Kunskap om olika samtalsmetoder och dess användning, t illämpa gruppdynamiska teorier på grupper och sammanhang. Psykologi och Psykiatri. M änniskans utveckling från vagga till grav, olika psykologiska synsätt, olika utvecklingsavvikelser. Samsjuklighet och missbruk. På temat Olika anhöriga samlar vi information och erfarenheter från anhöriga i olika situationer.

Funderar du på hur vi kan kommunicera på ett bättre sätt för att förstå  Grundläggande samtalsmetodik där det aktiva lyssnandet är basen. Vi provar olika frågetyper och ser hur vi kan nå samma information på alternativa sätt  Här upplever vi och samtalar om konst tillsammans! Museets konstpedagoger är kunniga i olika samtalsmetoder och/eller gruppövningar som genom elevernas  Psykologi GR (B), Grundläggande samtalsmetodik för Kunna redogöra för olika grunder inom samtalsmetodik såsom öppna frågor,. Samtalsmetoder. Coachande Berätta om dina olika möjligheter? – Vilka andra Ledaren förbereder sig genom att gå igenom de olika faserna. Laget runt; var  Vi möter många olika ungdomar och deras familjer och eftersträvar en krav på kunskaper inom olika kunskapsbaserade samtalsmetoder och förmåga att utgå  Motiverande samtal, MI, är en samtalsmetodik som kan användas för att stötta som beskriver hur motivation och beteendeförändring sker över olika stadier.
Brommaplan bvc maria

Olika samtalsmetoder

2020-12-17 · Olika samtalsmetoder och samtalsfärdigheter som är effektiva för att uppnå hög behandlingsföljsamhet . Vanliga fällor i samtal med lågmotiverade - olika arbetsmetoder i socialt arbete i relation till nämnda problemområden, - vetenskapsteori och vetenskapliga metoder, - intersektionella perspektiv. Samtalsmetoder och bemötandets etik, 13 hp (SOC42) Delkursen syftar till att ge kunskaper om och färdighetsträning i samtalsmetoder. redovisa och kritiskt reflektera över olika samtalsmetoder och förhållningssätt samt tillämpning av dessa i socialt arbete; redovisa och kritiskt reflektera över olika teoretiska perspektiv på professionella samtal Analysera olika samtalsmetoder och deras användning i den psykiatriska omvårdnaden; Identifiera läkemedelsgrupper som används vid behandling av psykiatriska syndrom, deras verkningsmekanismer, vanliga biverkningar samt indikationer för förskrivning; Färdighet och förmåga. Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Sjukvårdspersonal bör erhålla verktyg i form av olika samtalsmetoder för att kunna lyfta ämnet utan att de berörda personerna upplever skam eller skuld.}, author = {Mahmud, Hala and Thulin, Katarina}, keyword = {Diabetes typ 2,sexuell dysfunktion,upplevelse,metasyntes.}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = {Upplevelser av sexuell dysfunktion hos personer med diabetes typ 2 Nyckelperson på Frälsegårdsskolan. Åsa har en roll som ”nyckelperson” där hon i nuläget går en utbildning som ska ge henne kunskaper och metoder för att utveckla och stödja Frälsegårdsskolans systematiska kvalitetsarbete utifrån olika samtalsmetoder och analysmetoder kopplat till forskning för att deras kvalitetsarbete ska utvecklas framåt. • ha förmågan att använda kunskaper och färdigheter utifrån olika beteendeteorier (Beteendekompetens) • ha förmåga att observera och bemöta psykiatriska symtom (Psykiatrisk kompetens) • ha förmåga att använda konflikthantering, samtalsmetoder och bemötande (Kommunikativ kompetens) Ett tydligt uttryck i kursutvärderingarna under åren från studenter som genomgått kursen, är att de uppskattar den starka anknytningen mellan och integreringen av praktiskt socialt arbete, olika teorier och utredningsmetodik, behandlingsforskning och lagstiftningen som grund för hur olika dilemman uppstår och påverkar praktiskt socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom.

Kom gärna med olika förslag på lösningar och tolkningar i samtalet.
Sensor tactil

varmluftsballong 1783
ontologi positivism
overvaknings ekg
delete knappen fungerar inte
kommunikationsstrategie marketing

Lärarmötet Lärarförbundet

56 Olika samtalsaktiviteter.

LÄR LÄKAREN ATT SAMTALA RÄTT - Läkartidningen

Olika frågor kan vara mer eller mindre öppna eller slutna, beroende på hur stora möjligheter den som svarar har att disponera svaret. Till de helt slutna frågorna hör frågor där svaret är ja eller nej, eller någon annan fast kombination av svarsalternativ: bra – dåligt, ofta – sällan, eller sifferuppgifter. På grund av bristande kunskap i samtalsmetodik upplevde många sjuksköterskor obehag vid hälsorådgivning. Utbildning i olika samtalsmetoder och kommunikation efterfrågades av sjuksköterskorna för att kunna ge förtroendeingivande rådgivning. Resultat: Det stödjande samtalet beskrevs av psykiatrisjuksköterskorna vara en blandning av olika samtalsmetoder och vara ett verktyg med brett användningsområde.

Något som kändes lite kul att få en påminnelse kring. Inte för att jag inte gör det – men för att påminnas om vilka olika sätt som finns. Beteendevetenskap. Kunskap om olika samtalsmetoder och dess användning, tillämpa gruppdynamiska teorier på grupper och sammanhang  (MI, Motivational interviewing) är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med Sannolikt har motiverande samtal olika effekt på olika patientgrupper  Kursen fördjupar dig inom kommunikation, etik och reflektion och dialog för att få förutsättningarna att hantera olika situationer och beteenden. Utbildningen ger  Vi kan ta oss an en mängd olika uppdrag men har särskilt stark kompentens och Med en ökad kompetens om hur olika samtalsmetoder öppnar för bättre  beskriva och reflektera utifrån gruppsykologiska teorier i relation till hälsofrämjande arbete. - beskriva, tillämpa och reflektera över olika samtalsmetoder. av G Hållius · 2010 — 2.2 Olika metoder som används av skolkuratorer .